Staff Members

Outreach and Enrollment- Enrollment Assistance

             Bridget Allen, HR/Compliance Officer      Serena Jordan, Outreach & Enrollment/Certified Application Counselor

Staff photo

 

 

 

 

 

   Bridget Allen, HR/Compliance Officer

 

   Serena Jordan, Outreach & Enrollment/Certified Application Counselor